RESTART – projekt restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je zapojen do přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, která byla iniciována prostřednictvím Úřadu vládního zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Usnesením č. 826 ze dne 19. října 2015 rozhodla vláda ČR o hospodářské restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, čímž dala najevo, že si je vědoma problémů v těchto strukturálně postižených oblastech, a zavázala se zastavit jejich zaostávání a nastartovat jejich prosperitu.

Ministerstvo pro místní rozvoj následně nechalo zpracovat vstupní analýzu, která podrobně zhodnotila aktuální situaci, nejzávažnější problémy a rozvojový potenciál dotčených regionů. Na základě vstupní analýzy vznikl strategický rámec, který pojmenovává základní principy společné pro všechny kraje a vyjadřuje dlouhodobou strategii vlády, jak podpořit, usnadnit a zrychlit restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně postižených regionech. Podle ní budou příslušné kraje ve spolupráci s vládou přijímat opatření ve všech klíčových oblastech.

Proměna hospodářské struktury se bude odehrávat v 7 tematických oblastech s jasně definovanými cíli:

1) Podnikání a inovace
Cíl: Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat se změnami na globálních trzích.

2) Přímé zahraniční investice
Cíl: Více zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou.

3) Výzkum a vývoj
Cíl: Výzkum a vývoj s většími přínosy pro hospodářství.

4) Lidské zdroje
Cíl: Kompetentní lidé pro průmysl, služby a veřejnou správu.

5) Životní prostředí
Cíl: Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel.

6) Sociální stabilizace
Cíl: Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou.

7) Infrastruktura a veřejná správa
Cíl: Kvalitnější infrastruktura a lepší kvalita veřejných služeb.

Konkrétní opatření budou formulována v tzv. akčních plánech. Tyto konkrétní plány vzejdou ze strategického rámce a příslušných krajských diskuzí a budou zpracovány zvlášť pro každý region. JB

Podrobnější informace o projektu RESTART naleznete na http://www.restartregionu.cz/

Videospot k projektu RESTART