Dokumenty

Dohoda o partnerství – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (PDF, 4,5 MB) – Dohoda o partnerství – Moravskoslezského paktu zaměstnanosti byla uzavřena dne 1. 12. 2015 v souvislosti s ukončením platnosti původní dohody o partnerství z 24. 2. 2011. Na původní dohodu přímo navazuje a zahrnuje opodstatněné změny, které vycházejí z více než 4,5letého fungování Moravskoslezského paktu zaměstnanosti jako pilotního teritoriálního paktu zaměstnanosti v České republice.

Strategie Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (PDF, 1 MB) – Aktualizovaná strategie Moravskoslezského paktu zaměstnanosti na roky 2015 – 2023.

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (PDF, 1 MB) – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti je dohodou o partnerství mezi Moravskoslezským krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Nabyla účinnosti dnem podpisu 24. 2. 2011 a je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2015.

Systémový a metodický rámec pro zakládání a rozvoj paktů (PDF, 1,5 MB) – Tento dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR. Dokument byl zpracován s využitím metodických doporučení OECD, Evropské komise a praktických zkušeností při dosavadním zakládání paktů zaměstnanosti v ČR.

Manuál příkladů dobré praxe v oblasti TPZ (PDF, 1 MB) – Manuál příkladů dobré praxe v oblasti teritoriálních paktů zaměstnanosti a obdobných modelů institucionální spolupráce v zahraničí se zaměřením na zaměstnanost, ekonomický rozvoj a sociální inkluzi.

Příručka Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi (PDF, 1,5 MB) – Z iniciativy Svazu průmyslu a dopravy ČR a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti byla firmou TREXIMA, spol. s r.o. zpracována praktická příručka „Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi“ pro spolupráci firem a středních odborných škol. Příručka popisuje hlavní prvky duálního vzdělávání a uvádí i další možné formy spolupráce firem a škol nad rámec praktického vyučování v prostředí firmy. Příručka využívá poznatky z pilotního ověřování uplatnění prvků duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Metodika zakládání Regionálních observatoří trhu práce (PDF, 1,4 MB) – Představení konceptu Regionálních observatoří trhu práce jako jednoho z důležitých nástrojů pro prognózování trhu práce, plánování intervencí v oblasti přípravy lidských zdrojů a poskytování relevantních informací (dat, analýz atd.) v oblasti regionálních trhů práce, zaměstnanosti a počtu a kvality lidských zdrojů.

Seznam 50 klíčových profesí v MSK (DOC) – Na webu Observatoře konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského kraje (http://www.msobservator.cz/profesni-skupiny/) uvádíme seznam nejvýznamnějších profesních skupin na trhu práce v Moravskoslezském kraji. U 19 z nich, jež uvádíme v přiloženém seznamu, se jedná o profesní skupiny spadající do technických, řemeslných a dalších nedostatkových profesí, na které zaměřujeme aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

NSK – Přehled profesních kvalifikací k 31.10.2017 (DOC) – V Národní soustavě kvalifikací je aktuálně zařazeno již 1 194 profesních kvalifikací se zpracovanými kvalifikačními a hodnotícími standardy a výčtem autorizovaných osob, u kterých mohou zájemci vykonat zkoušku z příslušné profesní kvalifikace. Protože aktivity Moravskoslezského paktu zaměstnanosti směřují k podpoře zejména technických, řemeslných a dalších nedostatkových profesí a kvalifikací na trhu práce v Moravskoslezském kraji, uvádíme seznam těchto profesních kvalifikací včetně přehledu klíčových technických, řemeslných a dalších nedostatkových profesních kvalifikací pro zaměstnavatele z oblasti zpracovatelského průmyslu Moravskoslezského kraje.

NSK – Klíčové profesní kvalifikace dle zaměstnavatelů z oblasti zpracovatelského průmyslu v MSK k 30.6.2016 (DOC) – Díky zjištění informací o klíčových profesních kvalifikacích u téměř sedmdesáti zaměstnavatelů zpracovatelského průmyslu, kteří zaměstnávají polovinu všech zaměstnanců daného odvětví v Moravskoslezském kraji, uvádíme seznam jimi nejčetněji uváděných názvů profesních kvalifikací. Do budoucna tedy lze předpokládat poptávku po takto kvalifikovaných osobách ze strany zaměstnavatelů zpracovatelského průmyslu Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti si proto klade za úkol zajistit jak informovanost mezi vhodnými kandidáty (např. osoby v evidenci úřadu práce), tak také mezi vzdělavateli, aby bylo možné zajistit pro klíčové profesní kvalifikace autorizované osoby.

NSK – Přehled autorizovaných osob pro klíčové profesní kvalifikace dle zaměstnavatelů z oblasti zpracovatelského průmyslu v MSK k 31.10.2016 (DOC) – Na základě nejčetněji uvedených klíčových profesních kvalifikací z pohledu zaměstnavatelů ze zpracovatelského průmyslu se 100 a více zaměstnanci z Moravskoslezského kraje, uvádíme přehled autorizovaných osob pro tyto profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013 – 2020 (PDF, 1 MB) – Tato analýza mapuje stávající (r. 2013) a budoucí předpokládaný (r. 2020) stav zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích průmyslu v Moravskoslezském kraji a srovnává možnou nabídku absolventů z technických středních odborných a vysokých škol, kteří by v období do r. 2020 mohli vstoupit na trh práce. Umožňuje si tak udělat představu, zda budoucí poptávka po lidských zdrojích v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje bude dostatečně pokryta novými absolventy v technických oborech.

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2013: Kde a co studují? (PDF, 1,5 MB) – Analýza navazuje na předcházející studii mapující vývoj vysokoškolských studentů z Moravskoslezského kraje v letech 2000-2012 a poskytuje přehled o počtu vysokoškolských studentů z Moravskoslezského kraje podle jejich oborového zaměření a podle místa jejich studia v roce 2013. Umožňuje tak udělat si představu, které obory studenti upřednostňují, jaký je dlouhodobý vývoj těchto preferencí a ve kterých krajích a na jakých vysokých školách studenti z Moravskoslezského kraje studují.

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000 – 2012: Kde a co studují? (PDF, 2 MB) – Tato analýza poskytuje přehled o vývoji počtu vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje podle jejich oborového zaměření a podle místa jejich studia. Umožňuje tak udělat si představu, které obory studenti upřednostňují, jaký je dlouhodobý vývoj těchto preferencí a v kterých krajích a na jakých vysokých školách studenti z Moravskoslezského kraje studují.