Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti

K realizaci svých strategických priorit si MSPakt vytváří střednědobý Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti, který zahrnuje sadu integrovaných projektů s předpokladem významného dopadu na řešení hlavních problémů a potřeb trhu práce v Moravskoslezském kraji. Je to dynamický dokument, který je předmětem průběžného hodnocení a doplňování s cílem zajistit jeho aktuálnost vůči potřebám a efektivnost z hlediska výsledků, dopadů a dostupnosti finančních zdrojů.

K datu podpisu paktu 24. února 2011 byly zpracovány projektové záměry k 10 integrovaným projektům. Projektové záměry vznikly na základě diskuze v pracovních skupinách vytvořených k řešení problematiky 5 priorit MSPaktu.

Integrované projekty MS paktu zaměstnanosti

Integrované projekty

První Integrovaný program rozvoje zaměstnanosti obsahuje integrované projekty navržené k zahájení v roce 2011 a 2012.

 1. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského kraje
 2. Krajská síť center kariérového poradenství
 3. Talent Pool
 4. Brána k technické kariéře
 5. KOMPAS – kompetence a stáže
 6. Služby s úsměvem
 7. Gate Open
 8. Podnikavý region
 9. Labour Pool
 10. 10 pro život

Další projekty

Do Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti budou zařazeny projekty a projektové náměty, které splní následující kritéria:

 • vznikly na základě jednání a dohody organizací zapojených do činnosti MSPaktu – v pracovních skupinách, Výkonné radě či Řídicím výboru
 • vznikly mimo aktivity MSPaktu, mají však přímý a systémový dopad na realizaci strategických priorit MSPaktu a nositelé těchto projektů potvrdí zájem o zařazení do Integrovaného programu rozvoje zaměstnanosti
 • naplňují kritéria SMART, tj. jsou Specific (specifické), Measurable (měřitelné), Attainable (dosažitelné), Realistic (realistické), Timely (včasné a časově vymezené)