Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji

Název projektu
Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji

Registrační číslo projektu
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005651

Příjemce dotace
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

Partneři projektu
RPIC-ViP s.r.o.
Úřad práce České republiky

Rozpočet projektu

10 mil. Kč

Doba realizace projektu

Prosinec 2016 – listopad 2018

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a pomoc při nastartování profesní kariéry pro 200 osob z cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání do 25 let – absolventů SŠ a žáků posledních ročníků SŠ. Účastníci projektu mají k dispozici sadu na sebe navazujících aktivit zaměřených na diagnostiku profesních předpokladů, rozvoj klíčových kompetencí a poradenství při nastartování kariéry v technických a řemeslných profesích se specifickým zaměřením na sektor automotive.

Dílčí cíle projektu

 1. Vybrat 200 účastníků do projektu, kteří budou mít základní motivaci pro využití KA projektu k nastartování své profesní kariéry.
 2. Posílit zaměstnatelnost 200 účastníků lepším poznáním jejich vlastních profesních předpokladů, upevněním motivace k pracovnímu uplatnění a zvýšením úrovně jejich kompetencí, které jsou přenositelné do různých povolání a jsou klíčové pro úspěch v práci.
 3. Usnadnit nalezení vhodného zaměstnaní pro 200 účastníků projektu zprostředkováním práce u zaměstnavatelů v MS kraji.
 4. Pomoci s nastartováním profesní kariéry v sektoru automotive s pomocí specifické odborné přípravy, včetně seznámení s pracovními podmínkami u zaměstnavatelů v tomto sektoru, pro min. 100 účastníků.
 5. Zprostředkovat v průběhu projektu pracovní uplatnění pro min. 100 účastníků projektu.

Cílové skupiny

 • Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let.

Výstupy projektu

 1. Zajištění náboru 200 osob z CS do projektu a vytvoření individuálních plánů rozvoje účastníků projektu.
 2. 200 účastníků s lepší znalostí svých osobnostních a pracovních předpokladů a lépe připravených k využití této znalosti v praxi.
 3. 200 účastníků s lepší znalostí základů pracovně-právního minima, lépe připravených a motivovaných k nalezení vhodného zaměstnání a zvládnutí úvodní etapy po nástupu.
 4. 200 účastníků se zlepšenými kompetencemi klíčovými pro uplatnění na trhu práce.
 5. 200 účastníků podpořených při hledání vhodného zaměstnání.
 6. Min. 100 absolventů odborného vzdělání ke startu profesní kariéry v sektoru automotive.

Kontakt

RNDr. Jan Beneš
hlavní manažer projektu
Mobil: +420 775 904 384
E-mail: jbenes@msunion.cz

Mgr. Zdeněk Karásek
projektový manažer partnera projektu
Mobil: +420 602 718 026
E-mail: karasek@rpic-vip.cz